Werkplaats voor Radicale Verbeelding

Van september 2021 t/m juni 2023 heb ik de Master Education in Arts gedaan aan de Hogeschool van de Kunsten Utrecht (HKU).

Samenvatting van mijn eindscriptie

Kunstenaars en wetenschappers zoeken steeds meer elkaars domein op. Ze doen dit vanuit persoonlijke, professionele en maatschappelijke beweegredenen. In een ‘wereld in transitie’ hecht de samenleving bovendien extra waarde aan de verbeeldingskracht van kunstenaars en wetenschappers.

Om de verbeeldingskracht van kunstenaars en wetenschappers in te zetten bij maatschappelijke vraagstukken is het belangrijk dat beiden van elkaars praktijken leren. Beter nog: discipline overstijgend leren.

In dit verslag bespreek ik stapsgewijs hoe de methode ‘werkplaats voor radicale verbeelding’, door middel van discipline overstijgende ontmoetingen, kan bijdragen aan het ontwikkelen en oprekken van verbeelding bij kunstenaars en wetenschappers.

Als ontwerpend onderzoeker heb ik verschillende cursussen en workshops ontworpen en gegeven aan promovendi van de Universiteit Twente, aan jonge academici van diverse universiteiten, aan studenten van de Hogeschool voor de Kunsten (HKU) en aan een groep pioniers op dit gebied. Tijdens deze ontmoetingen betraden de deelnemers tijdelijk een ander kennisgebied om hun blik te verruimen en nieuwe perspectieven te ontwikkelen. De werkvormen nodigden uit om verder te gaan dan het ‘opzoeken’ van het andere domein, maar door juist vanuit dit andere kennisgebied naar jezelf te kijken en van daaruit tot handelen te komen. De daaruit voortgekomen methode en werkvormen zijn gebundeld in het werkboek ‘werkplaats voor radicale verbeelding’.

De methode biedt kunstenaars en wetenschappers makers-manieren aan om van waar naar waarden te komen.

Ze geeft geen pasklaar antwoord op de uitdagingen van deze tijd. De methode kan wel bijdragen aan een meer flexibele, dynamische, nieuwsgierige makerskijk op de wereld in transitie.

Werkplaats voor Radicale Verbeelding Eindverslag

 

Werkboek Werkplaats voor Radicale Verbeelding

 

 

 

 

I graduated from the Master of Art Education at the Utrecht School of the Arts (HKU) with my thesis and method for ‘Workspace for Radical Imagination’.

Artists and scientists are increasingly seeking each other’s domain. They do this for personal, professional and social reasons. In a ‘world in transition’, society also attaches special value to the imagination of artists and scientists.

To use the imagination of artists and scientists for societal issues, it is important that both learn from each other’s practices. Even better: inter-disciplinary learning.

In this report I discuss step by step how the ‘Workspace for Radical Imagination’ method, through inter-disciplinary encounters, can contribute to developing and expanding the imagination of artists and scientists.

As a researcher by design, I have designed and given various courses and workshops to PhD students from the University of Twente (in collaboraiton with Anne, to young academics from various universities (in collaboration with CUCo, L), to students from the Hogeschool der Kunsten (HKU) and to a group of pioneers in this field. During these meetings, the participants temporarily stepped into another area of knowledge to broaden their horizons and develop new perspectives. The working method invited us to go beyond ‘looking up’ the other domain, but by looking at yourself from this other area of knowledge and acting from there. The resulting method and work forms have been bundled in the workbook ‘workshop for radical imagination’.

The method offers artists and scientists makers-ways to get from good(s) to values.

It does not offer a ready-made answer to the challenges of our time. The method can, however, contribute to a more flexible, dynamic, curious maker’s view of the world in transition.